Domovská stránka    ISINIS    Preklady    Vydavateľstvo    Poradenstvo    Prednášky    Publikácie    Kontakt

Vydavateľstvo

Jednou z činností OMEGA INFO je aj vydavateľská činnosť, ktorá je zameraná na vydávanie vedecko-populárnej, vedeckej literatúry, monografií a zborníkov, resp. proceedingsov z konferencií, ako aj učebnej literatúry. Doteraz vydavateľstvo OMEGA INFO vydalo nasledovné publikácie:


pozri veľký náhľad

 1. Separation of Ionic Solutes. Vol. VII. Abstracts of the 7 th International Conference Separation of Ionic Solutes, SIS’97. Piešťany Spa, Slovakia, May 18-23, 1997. Edited by F. Macášek, J. Kuruc. OMEGA INFO, Bratislava, 1997. ISBN 80-967741-0-7.


pozri veľký náhľad

 1. Pivko Daniel: Odkiaľ pochádzame? Kam smerujeme? Vývoj vesmíru od Veľkého tresku po človeka. Príčiny a dôsledky. OMEGA INFO, Bratislava, 1997. ISBN 80-967741-1-5.


pozri veľký náhľad

 1. Separation of Ionic Solutes. Vol. VIII.  Abstracts of the 8th International Conference Separation of Ionic Solutes, SIS’99. Stará Lesná - High Tatras, Slovakia, September, 11-16, 1999. Edited by J. Kuruc, P. Rajec. OMEGA INFO, Bratislava, 1999. ISBN 80-967741-2-3.


pozri veľký náhľad

 1. Kuruc Jozef: Tabuľky pre hmotnostnú spektrometriu. OMEGA INFO, Bratislava, 2000. ISBN 80-967741-3-1.


pozri veľký náhľad

 1. Kurucová, Svetlana - Blažík, Tibor – Kuruc. Jozef Geografické aspekty rádioaktívnej kontaminácie Čeľabinskej oblasti v dôsledku činnosti Výrobného združenia Maják. 2002 - 64 strán, 3 grafy, 5 obr., 9 tab., 9 máp, slovník odborných termínov, brož. ISBN 80-967741–4-X

Obsah


pozri veľký náhľad

pozri veľký náhľad
 1. Kuruc. Jozef: Úvod do hmotnostnej spektrometrie. 2004 - 118 str., 46 obr., 19 tab., 140 citácií, brož. ISBN 80-967741-5-8


pozri veľký náhľad

 1. Mátel, Ľubomír - Kuruc, Jozef - Rajec, Pavol – Rosskopfová, Oľga: Základy rádiochémie. 2004 - 230 strán, 84 obrázkov, 28 tabuliek ISBN 80-80-967741-7-4


pozri veľký náhľad

 1. Kuruc, Jozef - Rosskopfová, Oľga – Koštiaľ, Juraj – Cisárová Janka - Mátel, Ľubomír - Rajec, Pavol: Základy rádiochémie pre pracovníkov Cyklotrónového centra Slovenskej republiky. 2004 – 8 prezentácií a súbor Základy rádiochémie (PDF), CD. ISBN 80-967741-5-8


pozri veľký náhľad

 1. Kaniansky, Dušan – Marák, Jozef – Vaváková, V. – Masár, Marian: Automated Capillary Electrophoresis. A Guide for Students (PDF) 2004 – 133 str., 75 obr., CD. ISBN 80-85311-15-1


pozri veľký náhľad

 1. Kaniansky, Dušan – Marák, Jozef – Masár, Marian - Vaváková, V.: Capillary Electrophoresis. Analyser with Coupled Columns. A Guide for Students (PDF) 2004 – 128 str., 85 obr., CD. ISBN 80-85311-18-6


pozri veľký náhľad

 1. Marák, Jozef – Kajan, S. - Vaváková, V. - Kaniansky, Dušan: ACES Software Manual for Capillary Electrophoresis. A Guide for Students (PDF) 2004 – 193 str., 85 obr., CD. ISBN 80-85311-19-4


pozri veľký náhľad

 1. Plesch, Gustav – Tatiersky, Jozef: Systematická anorganická chémia (PDF) 2004 – 139 str., 22 obr., 8 citácií, CD. ISBN 80-967741-9-0


pozri veľký náhľad

 1. Kurucová, Svetlana – Blažík, Tibor - Kuruc Jozef: Geografické a rádioekologické aspekty využívania jadrovej energie a kontaminácie životného prostredia technogénnymi rádionuklidmi v Ruskej federácii (PDF) 2005 – 258 strán, 55 tabuliek, 20 grafov, 29 máp, 47 obrázkov, 103 citácií, CD. ISBN 80-969290-0-3

Obsah


pozri veľký náhľad

 1. Herichová, Iveta: Metódy a metodológia fyziológie živočíchov a človeka (CD). 2005 – 71 strán, 12 obrázkov, 5 tabuliek, 14 blokov, 12 citáci, CD. ISBN 80-969290-1-1


pozri veľký náhľad

 1. Magdolen, Peter: Organická syntéza I. (PDF). 2005 – 155 strán, 4,26 AH, 12 citácií,, CD. ISBN 80-969290-2-X


pozri veľký náhad

 1. Hutta, Milan – Marák, Jozef (Editori): Súčasnosť a trendy analytickej chémie (PDF). 2005 – 39 príspevkov, CD. ISBN 80-969290-3-8


pozri veľký náhľad

 1. Chalányova, Mária - Rúriková, Marína - Hutta, Milan - Marák, Jozef: Cvičenie z chemických reakcií a rovnováh v analytických procesoch (PDF). 2005 – 79 str., 36 obr., 19 tab., 53 citácií, CD. ISBN 80-969290-4-6


pozri veľký náhľad


pozri veľký náhľad

 1. Mátel, Ľubomír - Kuruc, Jozef (Editori): Chemické a rádioaktívne kontaminanty životného prostredia. 2006 – 301 str., 84 obr. 71 tab., 115 citácií, brož. ISBN 80-969290-5-4


pozri veľký náhľad

 1. Mátel, Ľubomír - Kuruc, Jozef (Editori): Chemické a rádioaktívne kontaminanty životného prostredia - - prednášky, semináre a laboratórne cvičenia (PDF). 2006 – 146 str., 14 obr. (0,30 AH) + 6 tab., 163 cit., a 7 videoprezentácií vrátane súboru s knihou Chemické a rádioaktívne kontaminanty životného prostredia (PDF). ISBN 80-969290-5-4


pozri veľký náhľad

 1. Kuruc, Jozef: Hmotnostna_spektrometria (prednášky) (PDF). 2007 – 3 súbory (prednášky), CD. ISBN 978-80-969290-7-8


pozri veľký náhľad

 1. Kuruc, Jozef: Hmotnostna_spektrometria (prednášky) (PPT). 2007 – 3 súbory (prednášky), CD. ISBN 978-80-969290-8-5

   


pozri veľký náhad

 1. Mátel, Ľubomír - Kuruc, Jozef (Editori): Minulosť a súčasné trendy jadrovej chémie. 2007 - 413 str., 16 článkov, 15 videoprezentácií, 510 foto a 3 videosnímky, multimediálne CD. ISBN 978-80-969290-8-5


pozri veľký náhľad

 1. Toma, Štefan - Šebesta, Radovan - Cvegroš, Ján: Chémia a využitie organokovových zlúčenín (PDF). 2007 - 227 strán, 71 citácií, CD. ISBN 978-80-89337-00-2


pozri veľký náhad

 1. Drábik, Milan: Transdisciplinarita anorganickej a materiálovej chémie (PDF). 2008 - 2007 - 227 strán, 71 citácií, CD. ISBN 978-80-89337-00-2


pozri veľký náhad

25.   Kuruc, Jozef: Rádiobiológia (prednášky, PPT). 2009 - 13 prednášok, počet snímkov 798
        10 simulácií, CD, ISBN 978-80-8933-02-6


pozri veľký náhľad

26.    Macášek, Fedor: Jadrová chémia 1 (prednášky, PPT). 2009 - 9 prednášok, 
         počet snímkov 734, 5 simulácií, CD, ISBN 978-80-893337-03-3


pozri veľký náhľad

27.   Zabezpečenie kvality v rádiochemických laboratóriách. Zborník príspevkov z odborného
        seminára ZAKVARAL’09, Krahule 21. - 23. 10. 2009.
Počet príspevkov: 19, 
        po
čet strán: 449; 49 tab., 118 obr., 449 cit..ISBN 978-80-893337-04-0


pozri veľký náhľad

28. Ondrejka, Martin: Zirkón – dôležitý indikátor endogénnych geologických procesov. 
      Počet strán: 90, obrázkov: 39, tabuliek: 15
. ISBN 978-80-89337-05-7

pozri veľký náhľad

29. Radoslav Halko a Milan Hutta: Vizualizácia laboratória I. „Výučba základov chemickej laboratórnej techniky a bezpečnosti práce 
      v laboratóriu pomocou vizualizácie a motivácie využitím možností počítačovej techniky a internetu"
      (HTML), CD, 2010, ISBN 978-80-89337-06-4

pozri veľký náhľad

30. Kuruc Jozef: Chémia vysokých energií. 1. diel. I. Fotochémia. II. Plazmochémia. III. Sonochémia. 
      Multimediálna kniha na CD – vysokoškolská učebnica vo formáte MS PowerPoint so simuláciami a videoukážkami.
      ISBN 978-80-89337-07-1

  Titulný list, tiráž, Predslov a Obsah

Objednávka

V spolupráci s vydavateľstvom TURISTA, Piešťany, bola v roku 1996 vydaná monografia: 

Kuruc Jozef: Rádiolýza v jadrovochemických extrakčných sústavách. TURISTA, Piešťany, 1996. ISBN 80-85670-12-7.

Kontakt   |   Copyriht © 2008 - 2012  Jozef Kuruc - OMEGA INFO, Všetky práva vyhradené